top of page

射頻抗皺面部護理 Radio Frequency Anti-Age Facial

Treatments for acne, oily skin and blocked pores 減退暗瘡,改善油脂分泌,疏通毛孔閉塞

  • 1 h 30 min
  • 89 Canadian dollars
  • Calgary - Alberta Professional Building

Service Description

射頻抗皺面部護理 Radio Frequency Anti-Age Facial 了解更多 : https://www.aestheticspro.ca/aestheticspro Reg. $250 Student Service Price : $89 Radio-Frequency (RF) is a non-invasive procedure that tightens skin, has an anti-ageing effect on wrinkles and boosts collagen. The RF treatment uses a device that heats the deep layer of skin (dermis) to about 60-80 degrees Celsius that is completely safe and stimulates collagen growth, reducing wrinkles, sagging skin, and fine lines. Studies show that the body generates heat-shock proteins if you maintain skin temperature over 67°C for over three minutes. 原價 : $250 學生服務收費 : $89 射頻 (RF) 是一種非侵入性的面部護理,可收緊皮膚,可改善皺紋,具有抗衰老作用並增加膠原蛋白再生。 射頻治療的原理是將皮膚深層(真皮)安全地加熱到大約 攝氏60-80 度,可以刺激膠原蛋白生長,減少皺紋、皮膚下垂和皺紋。 研究顯示,如果將皮膚溫度保持在 67°C 以上為 3 分鐘以上,身體就會刺激蛋白再生。 Student treatment prices are subject to change without notice. 學生美容服務價格如有更改,恕不另行通知.


Cancellation Policy

Cancellation : In order to allow us an opportunity to reschedule, please provide a minimum of 24 hour notice if you need to cancel your appointment. For all student service arrangements, the decision of Aesthetics Pro shall be final and conclusive. Please feel free to subscribe to our e-mail list to receive special promotional offers and discounts on our retail product lines. 取消條款: 如需取消或更改預約時間,須提前24小時或以上給予通知。 有關一切服務內容及安排,由艾斯迪國際美容學校保留最終決定權。 歡迎訂閱我們的郵件列表,我們將向您發送最新優惠活動及產品折扣訊息。 Cancellation : Hủy Lịch Hẹn Để cho phép chúng tôi có cơ hội lên lịch lại, vui lòng cung cấp thông báo trước tối thiểu 24 giờ nếu bạn cần hủy cuộc hẹn của mình. Đối với tất cả các thỏa thuận về dịch vụ học viên, quyết định của Aesthetic Pro sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận. Vui lòng đăng ký vào danh sách e-mail của chúng tôi để nhận được các khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho các dòng sản phẩm bán lẻ của chúng tôi.


Contact Details

  • 320 23 Ave SW unit 303, Calgary, AB, Canada


bottom of page